• Español
  • Galego

You are here

Servizo de Asesoramento e Orientación Xurídica en materia de vivenda

O Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) e O Consello da Avogacía Galega (CAG) asinaron un convenio de colaboración para prestar, a través dos Colexios de Avogados, o servizo de asesoramento e orientación xurídica en materia de vivenda. O devandito servizo ten por obxecto crear as canles de información necesarias para remediar que persoas en situación de desamparo perdan a súa vivenda ou, no seu caso, consigan, ó abeiro dos programas de axuda existentes, un inmediato reacollo en inmobles a disposición da Xunta de Galicia ou o acceso ás axudas para o alugueiro de vivendas.

O asesoramento terá como finalidade o evitar os conflitos procesuais, analizar a viabilidade das pretensións así como o posible encaixe nos diferentes programas públicos que poidan dar cobertura a esta situación. Igualmente, o convenio permitirá ofrecer aos destinatarios un servizo de mediación ou, no seu caso, o nomeamento de árbitros para alcanzar un acordo extraxudicial.

BENEFICIARIOS:

Os beneficiarios deste servizo, que se presta de maneira gratuíta, son aqueles cidadáns que acrediten carecer de recursos económicos, tomando como referencia os requisitos básicos establecidos no artigo 3 da Lei 1/1996, do 10 de xaneiro, de Asistencia Xurídica Gratuíta.

HORARIO:

O servizo terá unha duración semanal e será atendido polo Letrado/a, de maneira presencial, un día á semana - os xoves-, nas dependencias colexiais sitas en Pascual Veiga nº 2, dende as 10:00 ás 13:00 horas.

Para maior información contactar no teléfono 982.241007, enviar un correo electrónico icalugo@avogacia.org ou acudir ás dependencias colexiais en horario de oficina.


ASESORAMENTO GRATUÍTO A PERSOAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTAIS

No Pleno do Consello da Avogacía Galega, celebrado o pasado 20 de outubro de 2017, aprobouse a proposta presentada polo noso Colexio para prestar asesoramento gratuíto ás persoas afectadas polos incendios forestais padecidos o pasado mes de outubro. O devandito asesoramento esténdese ós supostos nos que se destruíu total ou parcialmente a vivenda do afectado e realizarase a través do servizo de asesoramento de vivenda que xa existe no Colexio.

Se ademais da orientación fose preciso realizar algunha reclamación xudicial, aproveitarase a infraestrutura colexial da Quenda de Oficio, para o que haberá que tramitar a concesión do beneficio de Xustiza Gratuíta. Igualmente, atendendo á demanda que poida ter o servizo, poderán ser chamados máis Letrados por semana, pola orde que obra na listaxe configurada para o servizo de asesoramento de vivenda. 

Co presente correo achegámosvos a nota de prensa enviada polo Consello da Avogacía Galega e as ordes, aprobadas pola Xunta de Galicia, o pasado 20  e 27 de outubro, mediante as que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas para a reparación dos danos ocasionados polos incendios; tamén tes a documentación dispoñible na plataforma de formación do Consello da Avogacía, no Servizo de Vivenda.

Publicación no DOG 20/10/2017 (PDF)

Publicación no DOG 30/10/2017 (PDF)

OS AVOGADOS GALEGOS ASESORARÁN GRATUÍTAMENTE A PERSOAS AFECTADAS POLOS INCENDIOS FORESTAIS (PDF)

Onde Atoparnos

  •   icalugo (@) avogacia.org
  •   +34 982 241 007
  •   +34 982 241 121
  •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Los próximos días 14 a 16 de junio se celebrará en A Coruña el XX Congreso de la Abogacía Joven Nacional. Para más información podéis acceder al siguiente enlace informativo.

23 Apr 2018

IV CONGRESO APLU

El IV CONGRESO APLU: DISCIPLINA URBANÍSTICA: CUESTIONES DE ACTUALIDAD A DEBATE se celebrará los días 28,29 y 30 de mayo de 2018, en la ciudad de Santiago de Compostela.

La Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio Provincial de Abogados, en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2018, acordó celebrar la Festividad de San Raimundo de Peñafort, el día 11 de mayo. Los actos programados son los siguientes:

Este Ilustre Colegio de Abogados ha firmado recientemente un Convenio de Colaboración con Conversia Consulting Group, empresa orientada a proporcionar, a PYMES, profesionales y todo tipo de entidades, servicios de adaptación en materias jurídicas de obligado o diligente cumplim

Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles la Mediación se inserta en la profesión de abogado que, encaminada a la defensa de los intereses de sus clientes, incluye entre otras, la participación en los procesos de ge

A continuación mostramos la invitación del Presidente de la Excma. Diputación Provincial relativa a la "Jornada sobre responsabilidad patrimonial y procedimiento sancionador", a celebrar el día 25 de abril, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial.

Los próximos días 10 y 11 de mayo, tendrán lugar en Algeciras (Cádiz), las XXVIII Jornadas de Extranjería y Protección Internacional organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española.

Convocatoria de Reunión previa a la Asamblea General de la Mutualidad, que se celebrará el próximo 03 de Mayo a las 19:30 horas, en la sede colegial.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco del Acuerdo de Colaboración entre el Consejo de Consumidores y Usuarios y el Consejo General de la Abogacía Española, el próximo día 25 de abril, de 10h a 14h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía,

Dentro de las denominadas “Conferencias de los lunes”,  el próximo día 23 de abril, de 16:30 a 18:30 h, se celebrará en la sede del Consejo General de la Abogacía, (Paseo de Recoletos nº 13 de Madrid), una conferencia sobre “Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia proces

Inicio de sesión