• Español
 • Galego

You are here

Asistencia Xurídica Gratuíta

ACCESO Á XUSTIZA E XUSTIZA GRATUÍTA

O acceso á Xustiza é un dereito básico recoñecido tanto na Declaración Universal dos Dereitos Humanos, como no Convenio Europeo de Dereitos Humanos.

É un dereito constitucional que comprende a asistencia xurídica gratuíta de quen carece de recursos suficientes para litigar e afecta a outros fundamentais como os de igualdade, asistencia letrada ao detido, defensa e tutela xudicial efectiva.

É un servizo público cuxa xestión está encomendada legalmente á Avogacía de forma exclusiva, respecto da defensa xurídica, e á Procuradoría, para a representación do cidadán.

QUEN TEÑEN DEREITO Á XUSTIZA GRATUÍTA

Terán dereito á asistencia xurídica gratuíta:

Persoas físicas:

 • Os cidadáns españois, os nacionais dos demais estados membros da Unión Europea e os estranxeiros que residan en España, cando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
 • Na orde xurisdicional social: os traballadores e os beneficiarios do sistema de Seguridade Social.
 • Tódolos cidadáns estranxeiros terán dereito á asistencia letrada e á defensa e representación gratuítas, aínda cando non residan legalmente no territorio español, cando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, tanto na orde xurisdicional penal como na orde contenciosa-administrativa, en todos aqueles procesos relativos á súa solicitude de asilo e Lei de Estranxeiría, (incluída vía administrativa previa).

Igualmente, ademais de certas entidades de utilidade pública, as seguintes persoas xurídicas, cando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:

 • As entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social.
 • Asociacións de utilidade pública.
 • Fundacións inscritas no rexistro administrativo correspondente.
 • Con independencia da existencia de recursos para litigar, ás asociacións que teñan como fin a promoción e defensa dos dereitos das vítimas do terrorismo, sinaladas na Lei 29/2011, do 22 de setembro, de recoñecemento e protección integral ás vítimas do terrorismo.

REQUISITOS ECONÓMICOS PARA O RECOÑECEMENTO DO DEREITO

Poden solicitalo aqueles cidadáns que, estando inmersos en calquera tipo de procedemento xudicial ou pretendendo inicialo, carezan de patrimonio suficiente para litigar e/ou conten cuns recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente, por todos os conceptos e por unidade familiar, que non superen os seguintes limiares:

 • Dúas veces o indicador público de renda de efectos múltiples vixente no momento de efectuar a solicitude cando se trate de persoas non integradas en ningunha unidade familiar. (En 2017- 12.780,26 €)
 • Dúas veces e medio o indicador público de renda de efectos múltiples vixente no momento de efectuar a solicitude cando se trate de persoas integradas nalgunhas das modalidades de unidade familiar con menos de catro membros. (En 2017- 15.975,33 €)
 • O triplo do devandito indicador cando se trate de unidades familiares integradas por catro ou máis membros. (En 2017- 19.170,39 €)

Para ese efecto, constitúen modalidades de unidade familiar:

 • A integrada polos cónxuxes non separados legalmente e, se os houbese, os fillos menores con excepción dos que estean emancipados.
 • A formada polo pai ou a nai e os fillos que reúnan os requisitos ós que se refire a regra anterior.

De maneira excepcional, e con independencia da existencia de recursos para litigar, recoñécese o dereito de asistencia xurídica gratuíta, que se lles prestará de inmediato:

 • Ás vítimas de violencia de xénero, de terrorismo e de trata de seres humanos naqueles procesos que teñan vinculación, deriven ou sexan consecuencia da súa condición de vítimas, así como aos menores de idade e as persoas con discapacidade psíquica cando sexan vítimas de situacións de abuso ou malos tratos.

 • A quen por mor dun accidente acrediten secuelas permanentes que lles impidan totalmente a realización das tarefas da súa ocupación laboral ou profesional habitual e requiran a axuda doutras persoas para realizar as actividades máis esenciais da vida diaria, cando o obxecto do litixio sexa a reclamación de indemnización polos danos persoais e morais sufridos.

 • Excepcionalmente, pode recoñecerse o dereito a persoas que superen o indicador público de rendas, sen exceder do dobre, se teñen cargas económicas ou familiares extraordinarias. E, por contra, pode denegarse aínda sen alcanzar tales ingresos, si existen signos de riqueza que deban terse en conta.

 • A Comisión de Xustiza Gratuíta poderá conceder, excepcionalmente, mediante resolución motivada, o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta a aquelas persoas cuxos recursos e ingresos, aínda superando os límites legalmente establecidos, non excedan do quíntuplo do indicador público de renda a efectos múltiples (IPREM), e en todo caso, cando o solicitante ostente a condición de ascendiente dunha familia numerosa de categoría especial, tendo en conta a carencia de patrimonio suficiente.

 • Igualmente a Comisión de Xustiza Gratuíta poderá de maneira excepcional e mediante resolución motivada conceder o recoñecemento do dereito á asistencia xurídica gratuíta atendendo ás circunstancias de saúde do solicitante e ás persoas con discapacidade sinaladas no art. 1.2 Lei 51/2003 do 2 de decembro, (aquelas persoas que padezan deficiencias físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a longo prazo e que teñan recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior a un 33%, equiparando a esa porcentaxe ás persoas que teñan recoñecida pensión por incapacidade permanente en grao de total, absoluta ou gran invalidade e aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecido pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade) así como ás persoas que os teñan ao seu cargo cando actúen nun proceso no seu nome e interese e sempre que se trate de procedementos que teñan relación coa saúde e a súa discapacidade

COMO SOLICITAR O DEREITO?

Para solicitar o beneficio de xustiza gratuíta é necesario que o interesado cumprimente un impreso normalizado de solicitude, que se pode descargar nesta páxina web, xunto á documentación que se detalla no modelo facilitado, que acredite a insuficiencia de recursos para litigar. O solicitante do dereito deberá indicar cales son as pretensións cuxo recoñecemento pide.

Devanditos impresos tamén se facilitarán:

 • Nos Servizos de Orientación Xurídica dos Colexios de Avogados.
 • Nas Comisións de Asistencia Xurídica Gratuíta.
 • Nas dependencias xudiciais.

LUGAR DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE

As solicitudes de asistencia xurídica gratuíta, xunto coa correspondente documentación, presentaranse ante os servizos de orientación xurídica do Colexio de Avogados do lugar en que se atope o Xulgado ou Tribunal coñecedor do proceso principal ou ante o Xulgado do domicilio do solicitante se o proceso non se iniciou. Tamén poderá remitirse a solicitude, por correo, ás dependencias colexiais.

QUE LEVA Ó RECOÑECEMENTO DO DEREITO A XUSTIZA GRATUÍTA

O dereito á asistencia xurídica gratuíta comprende as seguintes prestacións:

1. Asesoramento e orientación gratuítos previos ao proceso a quen pretenda reclama-la tutela xudicial dos seus dereitos e intereses, así como información sobre a posibilidade de recorrer á mediación ou outros medios extraxudiciais de solución de conflitos cando teñan por obxecto evita-lo conflito procesual ou analiza-la viabilidade da pretensión.

Cando se trate de vítimas de violencia de xénero, de terrorismo e de trata de seres humanos, así como de menores de idade e as persoas con discapacidade intelectual ou enfermidade mental, a asistencia xurídica gratuíta comprenderá asesoramento e orientación gratuítos no momento inmediatamente previo á interposición de denuncia ou querela.

2.- Asistencia de avogado ao detido, preso ou imputado que non o designou, para calquera dilixencia policial que non sexa consecuencia dun procedemento penal en curso ou na súa primeira comparecencia ante un órgano xurisdicional, ou cando esta se leve a cabo por medio de auxilio xudicial e o detido, preso ou imputado non designara avogado no lugar onde se preste.

3.- Designación de Avogado e Procurador de Oficio en procedementos nos que sexa obrigatoria a súa intervención. Se a intervención letrada non fose preceptiva, pode solicitar do Xulgado que, motivadamente, comine ao Colexio de Avogados a súa designación ou ben, a designación sexa expresamente requirida polo Xulgado ou Tribunal mediante auto motivado para garantir a igualdade das partes no proceso.

Tamén pode acudir ao procedemento con profesionais da súa confianza, ben aboándolles os seus honorarios, ben renunciando estes ao cobro, sen perder o resto dos beneficios da Xustiza Gratuíta.

4.- Asistencia pericial gratuíta cando fose necesaria.

5.- Dereito a dispoñer de intérprete na súa lingua orixinaria.

6.- Exoneración do pago das custas procesuais de serlle impostas en xuízo, salvo que no prazo de tres anos viñese a mellor fortuna (cuádruplo do IPREM).

7.- Exención do pago de taxas para interpoñer recursos.

8.- Inserción gratuíta de edictos ou anuncios en boletíns oficiais.

9.- Redución de aranceis de Notarías e Rexistros, e no caso de que os ingresos anuais do cidadán sexan inferiores ao IPREM, a súa exención, para a obtención de copias, testemuños, instrumentos e actas notariais, certificacións, anotacións, asentos e inscricións nos Rexistros da Propiedade e Mercantil, cando teñan relación directa co proceso.

A asistencia Xurídica Gratuíta esténdese a tódolos trámites, incidencias e recursos en relación co procedemento para o que lle foi recoñecida, incluída a execución da resolución xudicial durante dous anos.

DEREITOS CON RESPECTO Á ASISTENCIA LETRADA

1.- A ser nomeado un Avogado de Oficio, designado polo Colexio de Avogados, que deberá reunir os requisitos de experiencia e de formación que lles son esixidos previamente.

2.- A asistencia letrada será gratuíta, salvo nos seguintes casos, nos que deberá aboar ao profesional os seus honorarios polo traballo realizado:

 • Que non se lle recoñeza o dereito á Asistencia Xurídica Gratuíta.
 • Que venza no preito sen imposición de custas procesuais. Nese caso deberá aboar tales honorarios sempre que non excedan da terceira parte do obtido. Se excederan reduciranse ao que importe dita terceira parte, atendéndose a prorrata as súas diversas partidas.
 • Que veña a mellor fortuna dentro dos 3 anos seguintes á finalización do proceso.

3.- A recibir atención coa inmediatez que o caso requira, en forma e lugar adecuados. A tal fin, deberá poñer canto antes a disposición do profesional, toda a información e documentación de que dispoña, prestarlle a súa colaboración dilixente e facilitarlle a súa localización e calquera cambio de domicilio ou teléfono de contacto.

4.- A ser informado polo profesional sobre se a súa pretensión é viable e, se este considéraa inviable, a que emitan un ditame ao Ministerio Fiscal e ao Colexio de Avogados. Se algún deles considérase que a pretensión é posible terá dereito á designación dun segundo profesional para quen será obrigatoria a defensa do caso; se ambos confirman que é inviable, desestimarase a solicitude.

5.- A ser informado sobre o estado do procedemento, e das resolucións ditadas no mesmo e, no seu caso, sobre a procedencia dos recursos que poidan interpoñerse.

6.- A formular ante o Colexio de Avogados calquera queixa que puidese suscitar o Servizo de Orientación Xurídica ou a intervención do profesional asignado.

7.- Os Colexios de Avogados velarán polo correcto funcionamento, calidade e continuidade do servizo e deben resolver as queixas que reciban e comunicar ao afectado a decisión adoptada.

DEBERES DO CIDADÁN ANTE A XUSTIZA GRATUÍTA

A Asistencia Xurídica Gratuíta é un servizo público financiado con fondos públicos, polo que:

1.- Non se debe solicitar o beneficio da Xustiza Gratuíta no caso de non cumprir os requisitos legais anteriormente expostos e debe facerse sempre sobre a base do fiel reflexo da súa situación económica real.

2.- Este dereito debe utilizarse con responsabilidade coa finalidade de que poidan beneficiarse do mesmo todas as persoas que realmente o necesiten

3.- Obrigación de achegar toda a información e documentación requirida polo SOX ou servizos colexiais para tramitar a solicitude de Xustiza Gratuíta.

4.- Debe gardar respecto e a debida consideración ao profesional designado.

5.- Así como facilitarlle a información e documentación que necesite para cumprir a súa función, prestarlle dilixente colaboración e facilitarlle a súa localización en todo momento.

6.- Debe aboar o custo dos honorarios profesionais polos servizos recibidos nos casos en que legalmente proceda, antes indicados.

7.- Debe poñer en coñecemento do Colexio de Avogados o incorrecto funcionamento de calquera dos servizos ou actuacións que integran a asistencia xurídica gratuíta

SERVIZO ORIENTACIÓN XURÍDICA

Armando Durán, s/n (edificio xulgados)

De luns a venres, de 10:00h a 12:00 h.

Tlfno. 982 221 997

O Servizos de Orientación Xurídica (SOX) deste Colexio de Avogados encárgase de atender aos cidadáns que precisen orientación sobre o dereito á asistencia xurídica gratuíta, así como de informar sobre o cumprimento dos requisitos necesarios para o recoñecemento do devandito dereito, a competencia para tramitar o proceso xudicial e o auxilio na redacción dos impresos normalizados de solicitude.

O persoal do SOX é igualmente o encargado de indicar aos solicitantes a documentación necesaria que precisa achegar xunto co impreso de solicitude e os que á vista da solicitude e documentación resolven provisionalmente a concesión ou non da asistencia xurídica gratuíta.

Onde Atoparnos

 •   +34 982 241 007
 •   +34 982 241 121
 •  Pascual Veiga, 2 - 27002 Lugo

 

 

Atópanos en Google Maps

 

Últimas Noticias

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 31 de enero tendrá lugar la Conferencia “RÉGIMEN JURÍDICO DE MENORES TRAS LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA POR EL RD 903/2021”.

Os días 18 e 19 de febreiro de 2022 celebrarase na Coruña (Galicia) a sexta edición das Xornadas de Dereito de Familia, organizadas polo Ilustre Colexio Provincial de Avogados da Coruña e o Consello da Avogacía Galega, en colaboración coa Asociación Española de Abogados de Familia.

Presentamos una nueva edición de las Jornadas Técnicas de Fiscalidad y Contabilidad, que alcanzan de este modo ya la decena, en lo que ya se ha convertido en una cita ineludible para los profesionales del ámbito tributario y contable, y que, un año más, nos vemos obligados a celebrar online.

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en su sesión de 20 de enero de 2022, adoptó el acuerdo de convocar elecciones para cubrir DIEZ PLAZAS DE CONSEJERAS Y CONSEJEROS ELECTIVOS, PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA DE  RECONOCIDO PRESTIGIO CON MÁS DE QUINCE AÑOS DE EJERCICIO PROFE

La Sala de Gobierno del TSXG, en sesión de 14 de enero de 2022, aprobó la modificación del Protocolo sobre actuaciones y organización en los órganos judiciales en el ámbito del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con el objeto de adaptarlo a las últimas modificaciones normativas.

Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 24 de enero de 16:30 a 18:00 h tendrá lugar la Conferencia “La tasación de costas”, según el programa que adjunto se acompaña.

Adjuntamos información relativa a la webinar que sobre “La conciliación en la Abogacía, una tarea pendiente”, y organizada por la fundación Mutualidad Abogacía, tendrá lugar el próximo martes 18 de enero en horarios de 16:00h a 17:30h.

Será la jurisdicción penal la que enmarque el contenido de la Conferencia sobre “Cuestiones actuales sobre la acción civil en el proceso penal (prescripción, prueba, legitimación y otras)” que tendrá lugar el próximo lunes 17 de enero, y en la que intervendrá Antonio del Moral García.

A actividade desenvolverase vía Microsoft Teams ao longo de cinco sesións: os días 2, 7, 9 14 e 16 de febreiro (18 h. a 21 h.).

Acuerdo de la Comisión Permanente del CGPJ relativa a los órganos judiciales a los que se atribuye competencia territorial para el conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiarion con garantias reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Inicio de sesión